Oferta dydaktyczna

FILOLOGIA: FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Filologia hiszpańska należy do obszaru kształcenia w obrębie nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo. Filologia jest kierunkiem interdyscyplinarnym dlatego też powiązana jest z innymi obszarami nauk humanistycznych do których należy historia, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo i filozofia. Dodatkowo czerpie z obszaru nauk społecznych, takich jak pedagogika, psychologia, socjologia, komunikacja społeczna, jak również z obszaru nauk technicznych, do których należy informatyka. Kierunek filologia, specjalność: filologia hiszpańska jest zatem powiązany ze wskazanymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, gdyż wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów odwołują się do dorobku naukowego wyżej wymienionych obszarów.

Studia prowadzone na specjalności filologia hiszpańska zorientowane są na kształcenie ogólnoakademickie oraz mają za zadanie przygotowanie studentów do aktywnego życia we współczesnym społeczeństwie i świecie. Dążąc do spełnienia międzynarodowych kryteriów dotyczących poziomu kształcenia, staramy się zapewnić studentom warunki pełnego rozwoju intelektualnego, dając im również możliwość uczestnictwa w różnych formach życia naukowego (konferencje, wykłady, szkolenia, warsztaty, projekty międzynarodowe) i kulturalnego.  Pragniemy przygotować studentów do twórczej pracy oraz wykształcić w nich umiejętność i potrzebę ciągłego rozwoju własnej osobowości. Stawiamy sobie za cel wykształcenie wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, odpowiadając jednocześnie na zapotrzebowanie lokalnego, regionalnego i międzynarodowego rynku pracy.

 

STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE)

Studia STACJONARNE I-go stopnia, specjalizacja TRANSLACJA Z HISZPAŃSKIM JĘZYKIEM BIZNESU

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia hiszpańska
Specjalizacja: Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

 

Kwalifikacje absolwenta dla specjalności i specjalizacji

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska, specjalizacja translacja z hiszpańskim językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno-humanistycznego oraz teoretyczne i praktyczne kompetencje z zakresu translacji. Posiada również niezbędną wiedzę w zakresie języka hiszpańskiego jak i hiszpańskiego biznesowego języka specjalistycznego. Ponadto absolwenci posiadają dobrą znajomość realiów kulturowych krajów hiszpańskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w międzynarodowych firmach, instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających znajomości języków i kultur. Absolwent kończąc studia licencjackie oprócz zaawansowanej znajomości języka kierunkowego zna również w stopniu podstawowym drugi wybrany przez siebie język (kataloński lub portugalski) oraz inny język obcy wybrany na lektoracie (angielski lub niemiecki). Absolwent zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje.

 

Studia NIESTACJONARNE I-go stopnia, specjalizacja TRANSLACJA Z HISZPAŃSKIM JĘZYKIEM BIZNESU

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia hiszpańska
Specjalizacja: Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

 

Kwalifikacje absolwenta dla specjalności i specjalizacji

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska, specjalizacja translacja z hiszpańskim językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno-humanistycznego oraz teoretyczne i praktyczne kompetencje z zakresu translacji. Posiada również niezbędną wiedzę w zakresie języka hiszpańskiego jak i hiszpańskiego biznesowego języka specjalistycznego. Ponadto absolwenci posiadają dobrą znajomość realiów kulturowych krajów hiszpańskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w międzynarodowych firmach, instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających znajomości języków i kultur. Absolwent kończąc studia licencjackie oprócz zaawansowanej znajomości języka kierunkowego zna również w stopniu podstawowym drugi wybrany przez siebie język (kataloński lub portugalski) oraz inny język obcy wybrany na lektoracie (angielski lub niemiecki). Absolwent zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje.

 

STUDIA II-go stopnia (magisterskie)

Studia STACJONARNE II-go stopnia, specjalizacja TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia hiszpańska
Specjalizacja: Tłumaczeniowa z językiem angielskim

 

Kwalifikacje absolwenta dla specjalności i specjalizacji

Absolwent studiów drugiego stopnia filologii hiszpańskiej, specjalizacja tłumaczeniowa z językiem angielskim reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada teoretyczne i praktyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej, ustnej i audiowizualnej. Posiada również pogłębioną wiedzę w zakresie hiszpańskiego języka specjalistycznego, a także rozwiniętą kompetencję interkulturową i pogłębioną znajomość realiów kulturowych krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Kończąc studia jest wyposażony w wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Jest nowoczesnym filologiem wykorzystującym w pracy narzędzia CAT. Kończąc studia magisterskie zna w stopniu zaawansowanym język kierunkowy (C1) oraz język angielski (B2+).

Absolwent może podjąć pracę w charakterze tłumacza w międzynarodowych korporacjach, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach i innych instytucjach publicznych. Sprawdzi się również w zawodzie asystenta w szeroko rozumianym sektorze prywatnym.