Oferta dydaktyczna

FILOLOGIA: FILOLOGIA ANGIELSKA

Filologia angielska należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Umieszczona w obszarze nauk humanistycznych wykazuje powiązania z innymi kierunkami z tego obszaru, jak również w istotnych zakresach z innymi obszarami wiedzy. W obszarze nauk humanistycznych filologia angielska ma ścisłe powiązania z kierunkami: inne filologie obce ( filologie języków obcych), filologia polska, historia, kulturoznawstwo, filozofia. Ponadto w pewnych zakresach czerpie z obszaru nauk społecznych takich jak pedagogika, psychologia, socjologia, nauka o mediach, komunikacja społeczna oraz obszaru nauk technicznych jak na przykład informatyka. Kierunek filologia angielska właściwie wpisuje się w wymienione obszary, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów częściowo odwołują się do dorobku naukowego dyscyplin naukowych wchodzących w zakres tych obszarów. Filologia angielska jako nauka o języku, literaturze i kulturze rozpatruje swój przedmiot zarówno w sferze teoretycznej, jak i aplikacyjnej w szerokim ujęciu nauk humanistycznych, społecznych oraz innych wymienionych nauk. Wiedza zdobywana na kierunku filologia prowadzi do kształtowania kompetencji profesjonalnych oraz postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie roli zawodowej i społecznej w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

Studia I-go stopnia (licencjackie)

Studia STACJONARNE I-go stopnia, specjalizacja  NAUCZYCIELSKA

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: nauczycielska

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej,  reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i, uzyskując tytuł licencjata, jest on przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Studia STACJONARNE I-go stopnia, specjalizacja  TRANSLACJA

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: translacja

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej). Absolwenci posiadają dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz wybranych języków specjalistycznych.

Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  specjalizacji  translacji  otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej  w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji  w  kulturze  i  realiach  krajów  obszaru  anglojęzycznego.

Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń,  w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i  piśmie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  specjalistycznych  kompetencji translacyjnych  w  zakresie  tłumaczenia  z  wykorzystaniem  specjalistycznych  narzędzi informatycznych

Studia STACJONARNE I-go stopnia, specjalizacja TRANSLACJA Z JĘZYKIEM BIZNESU

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: translacja z językiem biznesu

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz w zakresie języka biznesu oraz wybranych języków specjalistycznych (medyczny, prawniczy).

Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  filologii angielskiej, specjalizacji  translacja z językiem biznesu otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej  w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji  w  kulturze  i  realiach  krajów  angielskiego obszaru językowego.

Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń,  w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem w języku biznesowym.

Studia NIESTACJONARNE I-go stopnia, specjalizacja NAUCZYCIELSKA

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: nauczycielska

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i, uzyskując tytuł licencjata, jest on przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Studia II-go stopnia (magisterskie)

Studia STACJONARNE II-go stopnia, specjalizacja NAUCZYCIELSKA

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: nauczycielska

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują go do pracy w zawodzie nauczycielskim, zaś zdobyte przez niego informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych, pozwolą mu w przyszłości opracowywać własne materiały dydaktyczne. W programie studiów uwzględniony został poszerzony zakres metodyki nauczania języka angielskiego, jak również literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska dadzą uprawnienia do nauczania języka angielskiego w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych i pomaturalnych. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Studia STACJONARNE II-go stopnia, specjalizacja TŁUMACZENIOWA

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: tłumaczeniowa

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: tłumaczeniowa otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie tłumacza, zaś zdobyte przez nich informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w przekładzie, pozwolą im na sprawne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w tłumaczeniu tekstów użytkowych z szerokiego zakresu, zarówno specjalistycznych, jak i tekstów kultury (literatury, filmu, gier komputerowych). W programie studiów uwzględnione zostały elementy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, komunikacja międzykulturowa, współczesne językoznawstwo (w tym zagadnienie korpusów) oraz elementy współczesnego literaturoznawstwa i teorii badań kulturowych. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa dadzą wiedzę, kompetencje i umiejętności do pracy w zawodzie tłumacza. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Studia NIESTACJONARNE II-go stopnia, specjalizacja NAUCZYCIELSKA

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: nauczycielska

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują go do pracy w zawodzie nauczycielskim, zaś zdobyte przez niego informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych, pozwolą mu w przyszłości opracowywać własne materiały dydaktyczne. W programie studiów uwzględniony został poszerzony zakres metodyki nauczania języka angielskiego, jak również literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska dadzą uprawnienia do nauczania języka angielskiego w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych i pomaturalnych. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Studia NIESTACJONARNE II-go stopnia, specjalizacja TŁUMACZENIOWA

Kierunek studiów: Filologia

Specjalność: Filologia angielska

Specjalizacja: tłumaczeniowa

Sylwetka (kwalifikacje) absolwenta dla specjalności/specjalizacji:

 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: tłumaczeniowa otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie tłumacza, zaś zdobyte przez nich informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w przekładzie, pozwolą im na sprawne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w tłumaczeniu tekstów użytkowych z szerokiego zakresu, zarówno specjalistycznych, jak i tekstów kultury (literatury, filmu, gier komputerowych). W programie studiów uwzględnione zostały elementy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, komunikacja międzykulturowa, współczesne językoznawstwo (w tym zagadnienie korpusów) oraz elementy współczesnego literaturoznawstwa i teorii badań kulturowych. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa dadzą wiedzę, kompetencje i umiejętności do pracy w zawodzie tłumacza. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.