Profil dydaktyczny

Filologia, filologia angielska, studia II stopnia, specjalizacja nauczycielska

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują go do pracy w zawodzie nauczycielskim, zaś zdobyte przez niego informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych, pozwolą mu w przyszłości opracowywać własne materiały dydaktyczne. W programie studiów uwzględniony został poszerzony zakres metodyki nauczania języka angielskiego, jak również literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska dadzą uprawnienia do nauczania języka angielskiego w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych i pomaturalnych. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Filologia, filologia angielska, studia II stopnia, specjalizacja tłumaczeniowa

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: tłumaczeniowa otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie tłumacza, zaś zdobyte przez nich informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w przekładzie, pozwolą im na sprawne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w tłumaczeniu tekstów użytkowych z szerokiego zakresu, zarówno specjalistycznych, jak i tekstów kultury (literatury, filmu, gier komputerowych). W programie studiów uwzględnione zostały elementy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, komunikacja międzykulturowa, współczesne językoznawstwo (w tym zagadnienie korpusów) oraz elementy współczesnego literaturoznawstwa i teorii badań kulturowych. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa dadzą wiedzę, kompetencje i umiejętności do pracy w zawodzie tłumacza. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.