Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kierownik studiów: dr Barbara Loranc-Paszylk

Celem studiów jest:

  1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
  2. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
  3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry (30 zjazdów) – 360 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz 120 godzin praktyk (60 godzin praktyk obserwacyjnych i 60 godzin praktyk czynnych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

Kandydaci:

Absolwenci studiów pedagogicznych pierwszego lub drugiego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1, np. First Certificate in English (FCE); szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MENiS znajduje się w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Osoby nie posiadające świadectwa znajomości języka angielskiego, ale posiadające znajomość tego języka na poziomie B1 mogą złożyć dokumenty na studia pod warunkiem przystąpienia do testu językowego, dopuszczającego do studiów.

Uwaga! Kandydaci posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji  i  nie posiadający świadectwa znajomości języka angielskiego, ale posługujący się tym językiem na poziomie średniozaawansowanym mogą złożyć dokumenty na studia ale w takim przypadku ukończenie studiów podyplomowych nie pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji.

Warunki ukończenia, świadectwo:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych, napisanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

Terminy:

Termin rekrutacji: 02.06.-30.09.2015

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2015 r.

Termin wniesienia opłat: opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie (do pobrania) oraz kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  2. 2 zdjęcia legitymacyjne
  3. Kserokopia (oryginał do wglądu) dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
  5. Kserokopia dowodu osobistego
  6. Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a przypadku osób nieposiadających certyfikatu, uzyskanie wymaganej liczby punktów z testu znajomości języka.

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów wraz potwierdzeniem wpłaty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Katedrze Anglistyki,

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, bud. B, pok. 101.

Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15:00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 20 osób.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłata za studia:

Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1800 zł.

Dokumenty do pobrania: