Immatrykulacja 2018

Uwaga studentki i studenci I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!
W dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 11.30 w sali L128 odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. Przewidziano złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich, a także podpisanie umów dla studentów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale legitymacje studenckie oraz umowy otrzymają w terminie późniejszym.
Na końcu spotkania zaplanowano krótkie szkolenie biblioteczne, obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów.
Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności.

Podział na grupy dziekańskie wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w holu przed Dziekanatem Wydziału (2 piętro obok pok. 212) oraz widoczny po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu.
Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października 2018 r. według planu zajęć dostępnego na stronie: http://www.plany.ath.bielsko.pl/ oraz na wydziałowych tablicach ogłoszeń (2 piętro obok pok. 212).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ul. Willowej 2 (kampus główny Akademii – wjazd na płatny parking od ulicy Willowej, opłata parkingowa na terenie kampusu ATH wynosi 3 zł – płatne przy wyjeździe).
Na parterze budynku “L” znajduje się Biblioteka ATH (wypożyczalnia i czytelnie) oraz ogólnodostępna szatnia. Na III piętrze znajduje się stołówka akademicka czynna codziennie w godz. 8.00-18.00. Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego znajduje się w budynku L (ul. Willowa 2) na 2. piętrze – pokój L212 (tel. 33 827-92-29). Strona Wydziału Humanistyczno-Społecznego: http://www.whs.ath.bielsko.pl/
W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie powiadomić Dziekana o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału.
UBEZPIECZENIE NNW+OC
Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2018/2019 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 18.000, a OC – suma bezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 50,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w miarę możliwości prosimy o wyliczoną kwotę).
Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.